Fatura Tasar�m Hizmeti (Premium Ön Muhasebe)

 Ana Sayfa / �r�nlerimiz / Premium �n Muhasebe Program� / Fatura Tasar�m Hizmeti (Premium �n Muhasebe)

Fatura Tasar�m Hizmeti (Premium Ön Muhasebe)Bilsoft Ön Muhasebe program�nda yapt���n�z sat��lara ait olu�turdu�unuz faturalar� art�k manuel elle kesmenize gerek yok! Fatura tasar�m hizmetimiz sayesinde art�k tek bir t�klamayla kendi fatura �ablonunuza uygun fatura yazd�rabilirsiniz.

Bilgisayar�n�zda herhangi bir yaz�c� var ve Bilsoft muhasebe program�n� kullan�yorsan�z siz de faturalar�n�z� yaz�c�dan kolay bir �ekilde basmaya ba�layabilirsiniz. Böylece program� daha aktif kullanmaya ba�layabilirsiniz. Tasar�m i�lemi için matbuu faturan�z� tam boyutlar�yla tarat�p taraf�m�za göndermeniz yeterli.

Yaz�l�m ekibimiz gönderdi�iniz bu fatura örne�inde gerekli alanlar� fatura �ablonu üzerinde uygulay�p size özgü tasar�m haz�rlamaktad�r. Tasar�m i�lemi; fatura örne�inizin taraf�m�za ula�mas�ndan sonra yakla��k 24 saat içerisinde uzman ekibimiz taraf�ndan haz�rlan�p Bilsoft Muhasebe program�n�za entegre edeceklerdir.

Not: Kullan�c�lar�m�z kendi faturalar�n� kendileri tasarlayabilmektedir. "Raporlar" menüsündeki "Rapor Tasar�m�" seçene�inden programdaki tüm rapor, hesap ekstresi ve fatura dizayn�na ula�mak mümkündür. Ancak fatura tasar�m� konusunda firmam�zdan destek talep edilmesi ve fatura dizyn�n�n taraf�m�za yapt�r�lmas� ücrete tabidir.

 
 

Faturay� nas�l gönderebiliriz?


Fatura tasar�m� haz�rlayabilmemiz için bir örne�ini bize göndermeniz gerekmektedir. Faturan�z� bize iki �ekilde gönderebilirisniz.
 
1. Kargo ile
2. Taray�c�n�z varsa bire bir ebatlarda taratmak kayd� ile taranm�� �eklini, bize gönderebilirsiniz.
 
Not: Faks ile fatura gönderemi kabul edememekteyiz.

 
 

S�k Sorulan Sorular (SSS)


 • Fatura yazd�rma i�lemi için yaz�c� türü nas�l olmal�?
 • Fatura bask�s� için Lazer, Mürekkep Püskürtmeli veya nokta vuru�lu yaz�c� kullanabilirsiniz. Ancak kolay bask� ve maliyet aç�s�ndan lazer yaz�c� kullanman�z� tavsiye ederiz.
 •  
 • Faturamda %8 ve %18 KDV'li olan ürünler var. KDV toplam�n� ayr� ayr� yazd�rabilir miyiz?
 • Evet, yazd�r�labilir. Tasar�m hizmetimizde kulland���n�z KDV oranlar�n� ayr� ayr� toplam�n� faturan�za dahil edebiliyoruz.
 •  
 • Faturam A5 ebat�nda. Buna uygun fatura tasar�m� yap�labilir mi?
 • Evet, Tüm ebatlar için fatura tasar�m� haz�rlanabilir.
 •  
 • Sürekli form �eklinde fatura basmak istiyorum? Mümkün mü?
 • Evet, sürekli form �eklinde fatura bask� alabilirsiniz
 •  
 • Matbaa' ya nas�l fatura bast�rmam� tavsi edersiniz?
 • Bilgisayardan ç�kt� almak için bask�da dikkat edilmesi gereken hususlardan biri elle kesilen faturada bulunan sat�r çizgilerinin olmamas� gerekmektedir. Yine ara toplam, KDV ve genel toplam alanlar�n�n olmamas� daha uygundur. Çünkü program taraf�nda tüm bu sat�r ve sütunlar ayarlanabildi�i için faturada bu alanlar�n sabitlenmesi yaz�c� ç�kt�lar�nda kaymalara neden olmaktad�r. K�sacas� yeni fatura bast�racaksan�z faturadaki orta alan�n bo� olmas� daha uygun olacakt�r.