H�zl� Sat�� Modülü (Premium Ön Muhasebe)

 Ana Sayfa / �r�nlerimiz / Premium �n Muhasebe Program� / H�zl� Sat�� Mod�l� (Premium �n Muhasebe)

H�zl� Sat�� Modülü (Premium Ön Muhasebe)Bilsoft H�zl� Sat�� Program�, Ön Muhasebe ile entegre çal��an yaz�l�m sizlere avantaj sa�layacak. Bu çal��ma sisteminde tüm stok, kasa giri�-ç�k��lar�n�z� otomatik olarak takip edin ve kay�plar� azalt�n. Basit arayüz ile sizlere h�z kazand�racak olan H�zl� Sat�� Program� ile i� sürecinizi kolayla�t�r�n.

 

H�zl� Sat�� Paneli Özellikleri


 • Ön Muhasebe Program�yla Tam Entegrasyon Çal��ma
 • Bilsoft Ön Muhasebe Programlar�yla tam entegrasyon çal��an H�zl� Sat�� Program� sizlerin avantaj�n�za olacakt�r. Muhasebe Program� vas�tas�yla kendi bünyenizde gelir-gideri takip etmek kolayla�acak. Muhasebe Program�yla entegre çal��mas� sizler için carilerinizi, stoklar�n�z�, taksitlerinizi, faturalar�n�z�, çeklerinizi teklif ve sipari�lerinizi takip genel anlam�yla program içerisinden de takip edebilirsiniz. Muhasebe Program�yla entegre çal��an Bilsoft H�zl� Sat�� Ekran� tüm stok takibinizi, sat��lar�n�z� takibini sa�lar. Ayr�ca Muhasebe Program�nda entegre olan raporlar sizlere tüm detay� sunacakt�r.
 •  
 • Dokunmatik Ekran Özelli�i
 • H�zl� sat�� ekran�nda perakende sat�� yapan firmalar için kolayl�k sa�layan dokunmatik ekran çal��mas�yla i�leriniz h�z kazanacak.
 •  
 • Tek Butonla Nakit Sat��
 • H�zl� Sat�� ekran�n�n genel kolay kullan�m özelli�iyle sizlere tek tu�la i�lemlerinizin gerçekle�tirilmesini sa�lar. Nakit Sat�� i�lemi gerçekle�tirilirken h�zl� stok ürün ekleme h�zl� para ekleme ve para üstünü görerek i�lemlerinizi gerçekle�tirebilirsiniz.
 •  
 • Tek Butonla Kredi Kart� Sat���
 • H�zl� Sat�� ekran�n�n genel kolay kullan�m özelli�iyle sizlere tek tu�la i�lemlerinizin gerçekle�tirilmesini sa�lar. Kredi Kart� sat�� i�lemi gerçekle�tirilirken h�zl� stok ürün ekleme h�zl� para ekleme ve para üstünü görerek i�lemlerinizi gerçekle�tirebilirsiniz.
 •  
 • Çoklu Ödeme
 • Sat�� ekran�n�zda mü�terilerinizden gelen ayn� ödemeleri hem nakit hem kredi kart� ödeme seçene�i ile sizler i�leminizi kolay kullan�ml� ekranlar�m�zda h�zland�racaks�n�z.
 •  
 • Mü�teri Bekletme
 • H�zl� Sat�� yapt���n�z s�rada farkl� mü�terileriniz al��verini tamamlam�� olabilirler. Bunun için sizlere çözüm sa�lad�k. Birden fazla ödeme ekran� açarak i�lemleriniz h�z kesmeden tamamlanabilir.
 •  
 • Kolay Para giri�i
 • Sat��lar�n�zda mü�terilerinizin i�lemini tam entegrasyon muhasebe program�yla h�zland�rmak için para giri�lerinde ister dokunmatik ekran ile ister mouse yard�m�yla H�zl� Para seçmenizi sa�lar.
 •  
 • Dokunmatik H�zl� Ürün Ekleme ( 5 Ayr� Grup Tan�mlayabilme )
 • Program içerisinde ürünlerinizi resim, barkod, stok ad� ekleyerek tan�mlayabilirsiniz. Ürünler bölümünde 5 ayr� grupland�rma ise sizlere avantaj sa�layacakt�r.
 •  
 • Marketlerde Barkod �le H�zl� Sat��
 • H�zl� sat�� i�lemleri en çok marketler, bakkallar, vb. firmalar için Barkod okuyucu vas�tas�yla sizlere kolayl�k sa�layacak.
 •  
 • Fi� ve Fatura Yazd�rabilme
 • H�zl� sat��lar�n�zda mü�terilerinize an�nda i�lem fi�i verebilir veya fatura kesebilirsiniz.
 •  
 • A� üzerinden Çal��ma
 • A� üzerinden birden fazla bilgisayar ile çal��mak sizlerin avantaj�n�za olacakt�r. H�zl� Sat��lar�n�z birden fazla kasadan yap�ld���nda a� üzerinden çal��an program vas�tas�yla i�lemleriniz an�ndan tamamlanacakt�r.
 •  
 • Para Üstü Takibi
 • Kullan�c� taraf�ndan mü�terilerden al�nan paralar�n, para üstünü kolayl�k ve h�zl�ca verilmesini ekranda an�nda gösterilmesidir.
 •  
 • Para Çekmecesi Ba�lant�s�
 • H�zl� sat�� ekran�yla ba�lant�l� para çekmecesi otomatik olarak çal��acakt�r. Sat��lar�n�zda an�nda i�lemde para çekmecesi otomatik olarak çal���r ve sizlere güvenlik aç�s�ndan da avantaj sa�lar.
 •  
 • Yazarkasa Pos
 • Yap�lan nakit h�zl� sat�� i�leminde mü�teriniz ile alakal� yazar kasa pos cihaz�yla birlikte fi� verebilirsiniz. Ayr�ca Kredi kart� ödemesinde yap�lan çal��mada i�lem bilgisi ard�ndan kredi kart�n� cihaza okutarak kredi kart� sat���n�z� da h�zl�ca gerçekle�tirebilirsiniz. H�zl� sat�� program�m�z Olivetti Verifone MX-915 yazar kasa pos cihaz� ile entegrasyonu sa�lanm��t�r.
 •  
 • Barkod Okuyucu Entegre
 • Perakende sektörünün en çok ihtiyac� olan Barkod Okuyucu entegre sistemiyle i�leriniz h�zlans�n.
 •  
 • Mü�teri Göstergesi(PosClass)
 • H�zl� sat�� i�leminde an�nda yap�lan i�lemlerin tüm bilgilerini mü�teri ekran�nda an�nda gösterilir.