Personel Takip Modülü (Premium Ön Muhasebe)

 Ana Sayfa / �r�nlerimiz / Premium �n Muhasebe Program� / Personel Takip Mod�l� (Premium �n Muhasebe)

Personel Takip Modülü (Premium Ön Muhasebe)Çal��anlar, bir i�letmeye de�er katar. Çal��an memnuniyetinin sa�lanmas�, i�yerinin tercih edilmesi ve çal��an ile i�yeri aras�nda uzun soluklu bir ili�ki temin edilmesi aç�s�ndan önemlidir ve uzun vadede i�letmenin ba�ar�s�n� getirir. Çal��ana ait bordro i�lemlerinin hatas�z, tüm ayr�nt�lar� dikkate alacak �ekilde ve h�zl� yap�lmas� hem bu i�i yapan bölümün i�ini kolayla�t�r�r hem de çal��anlar�n i�yerine olan güvenini sa�lamla�t�r�r.

Bilsoft personel modülü ile çal��anlar�n�za ait e�itim, maa� hesaplamas�, bordrolama sistemi, izin takibi, gelir gider takibinin detayl� kay�t alt�na al�nmas�n� sa�layarak i�lerinizi kolayla�t�r�p daha profesyonel ve hatas�z yönetim sa�layabilirsiniz.

 
 

Program Özellikleri


 • Yeni personel
 • Diledi�iniz kadar personel ekleyebilir personelin genel bilgilerini, ileti�im ve aile bilgilerini buradan ekleyebilir ve güncelleyebilirsiniz.
 •  
 • Personel Resim Ekleme
 • �sim soy isim benzerli�inden dolay� personel kay�tlar�n� kar��t�rabilirsiniz. Bunun önüne geçebilmek için personellerinizin profil resimlerini sisteme ekleyerek görüntüleme sa�lay�p kar���kl��� giderebilirsiniz.
 •  
 • Personel Dosya Ekleme
 • Personelinizin Hizmet Belgesi, ��e Giri� Bildirgesi, ��çi Bildirim Listesi, Vizite kâ��d� ve Sa�l�k Belgesi, Eksik Gün Bildirim formu, ��ten Ayr�lma Bildirgesi vb. tüm resmi raporlar� dosya olarak sisteme ekleyerek kay�t alt�na alabilirsiniz.
 •  
 • Personel Notlar�
 • Personellerinize özel olarak onlar�n ki�ilikleri, farkl� özellikleri ve istedi�iniz not türlerinde detaylar� bilgiler ekleyebilirsiniz.
 •  
 • Personel izinleri
 • Personellerinin izinlerinin kay�tl� oldu�u yerdir. �zin türleri esnek bir �ekilde de�i�tirilebilmektedir. Ba�lang�ç tarihi biti� tarihi ve i� ba�� yapt��� tarihler girilerek personellerin izinleri takip edilir. Böylelikle personelinizin izin sürelerini raporlayabilirsiniz.
 
 

Görseller


Bilsoft personel takibi
Personel Takip
Bilsoft personel ekleme
Personel Ekleme