Ajanda Modülü (Premium Ön Muhasebe)

 Ana Sayfa / �r�nlerimiz / Premium �n Muhasebe Program� / Ajanda Mod�l� (Premium �n Muhasebe)

Ajanda Modülü (Premium Ön Muhasebe)Hat�rlamak istedi�iniz tüm i�lerinizi tam zaman�nda size hem görsel hem i�itsel uyar� sistemi ile hat�rlatacakt�r.

Ayr�ca periyodik olarak gün, hafta, ay ve y�l baz�nda yapt���n�z i�lerinizi de tek bir seferde kay�t alt�na alabilir, hat�rlat�lacak i�lerinizi kategorilere ay�rabilirsiniz. Hafta sonuna denk gelen i�lerinizi ajanda modülü haftan�n ilk i� günü size hat�rlatacak.

Dilerseniz periyodik hat�rlatma sistemi ile i�lerinizin her gün veya her saat hat�rlat�lmas�n� sa�layabilirsiniz. Carilerinizin borç alacak durumunu an�nda gösterir ve bütün cari i�lemlerini kontrol alt�na al�r. Örne�in: Size yap�lacak ödemeler ya da sizin yapaca��n�z ödemelerin takibini kolayla�t�r�r.

Program aç�kken olu�turdu�unuz tarih ve saat diliminde otomatik olarak ekrana hat�rlatmalar�n�za ait uyar� penceresi aç�lacakt�r.Bu uyar� sayesinde mü�terilerinize geri dönü� sa�lay�p hat�rlatman�z� yapabilirsiniz hem cari kart� baz�ndahem de tüm taksitler baz�nda taksit takibi yapabilirsiniz.