Üretim Takip Program�


Üretim Takip Program�

Günümüzde ve gelecekte üretilecek ürünleri veya hizmetleri belirlemede, ne kadar ürün veya hizmet üretilece�ine karar vermede, üretim için gerekli olacak envanterlere, istenen kalite ve maliyette, istenen sürede do�ru zamanda, istenen miktarda ürün veya hizmet üretilebilmesi için i�letmelerin üretim planlamalar�n� do�ru bir �ekilde analiz edilerek yapmalar� gerekmektedir.

�retim Takibi Art�k �ok Kolay!

 

�retim Mod�l�

 

Üretim ve imalat yapan firmalar�n ihtiyaçlar� do�rultusunda geli�tirilen Bilsoft Üretim Takip Program� ile hammadde sipari�lerinden sat�� sonras� faturaland�rma i�lemlerine kadar bütün süreci takip edebilir ve yönetebilirsiniz. Bilsoft Üretim Takip Program� ile hammadde tedariki, üretim süreçlerinin planlanmas�, sipari�lerin üretime gönderimi, hammaddelere, yar�-mamullere ve mamullere ili�kin stok takibi, sat�� sonras� faturaland�rma ve muhasebe kay�t i�lemlerinizi geçekle�tirebilirsiniz.

 

Bilsoft Üretim Takip Program�, Bilsoft Premium Mega Ön muhasebe program�na entegre çal��maktad�r. Böylelikle, herhangi ba�ka bir programa ihtiyaç kalmadan firman�z�n personel takibi, h�zl� sat��, e-dönü�üm (e-fatura, e-ar�iv, e-müstahsil) ve faturaland�rma i�lemlerini gerçekle�tirebilir ve gelir-giderlerinizi yönetebilirsiniz.

 

F�r�ndan Fabrikaya �retim Takibi

 

Detayl� bilgi almak için bizi aray�n. (0212) 912 24 26 nolu numaradan bize ula�abilirsiniz.
Kampanyalar hakk�nda bilgi almak için t�klay�n!

 

Program Özellikleri

Hammadde Stoklar�n� Gir
Hammadde Se�
Miktar Belirle
�r�n Olu�tur
 
 

Program Görselleri


�retim Program� Ana Sayfa
Anasayfa
�retim Program� Re�ete Ekle
Reçete Ekle
�retim Program� Raporlama
Raporlama