Üretim Modülü Kampanyas�


�retim Takibi Art�k �ok Kolay!

 

 

Günümüzde ve gelecekte üretilecek ürünleri veya hizmetleri belirlemede, ne kadar ürün veya hizmet üretilece�ine karar vermede, üretim için gerekli olacak envanterlere, istenen kalite ve maliyette, istenen sürede do�ru zamanda, istenen miktarda ürün veya hizmet üretilebilmesi için i�letmelerin üretim planlamalar�n� do�ru bir �ekilde analiz edilerek yapmalar� gerekmektedir.

Bilsoft üretim modülü ile ürünlerinizin üretimini sistem karma�as� ya�amadan, uygun kalitede, hatas�z, do�ru bir maliyet analizi ve planlamas�yla sa�layabilirsiniz.

 

F�r�ndan Fabrikaya �retim Takibi

 

Kampanya hakk�nda detayl� bilgi almak için bizi aray�n. (0212) 912 24 26 nolu numaradan bize ula�abilirsiniz. Dilerseniz ileti�im formunu doldurun mü�teri temsilcimiz sizi aras�n.

 

Program Özellikleri

Hammadde Stoklar�n� Gir
Hammadde Se�
Miktar Belirle
�r�n Olu�tur

 

Premium Mega

Premium Ön Muhasebe Program� basit arayüzü sayesinde kolay kullan�labilir, çok fazla i�lem karma�as� gerektirmeyen, barkod deste�i ile mü�teri, stok ve sat�� i�lemlerini yapabilece�iniz, yapt���n�z i�lemlerin detayl� raporunu alabilece�iniz Ön muhasebe program�d�r.

 

Premium Mega Özellikleri

 • Otomatik Yedekleme Modülü
 • Stok Say�m Modülü
 • Excel Veri Aktar�m Modülü
 • E-Fatura Modülü
 • Ajanda
 • Teklif & Sipari� Modülü
 • H�zl� Sat�� Modülü
 • Market-K�rtasiye Barkod Listesi
 • Ömür Boyu Lisans
 • Mü�teri Temsilcisi Atama (H�zl� Destek)
 • Personel Takip
 • Faturada Döviz ��lemi
 • N11.com E-Ticaret Modülü
 • E-Tahsilat Modülü
 • VIP Teknik Destek

Kampanya Aç�klamas�:

 1. Kampanya Premium Mega paketi al�mlar�nda geçerlidir
 2. Bilsoft kampanya �artlar�n� de�i�tirme hakk�n� sakl� tutar.