n11.com E-Ticaret Entegrasyonu

n11.com E-Ticaret Entegrasyonu


n11.com E-Ticaret Entegrasyonu

Bilsoft ön muhasebe programlar�na entegre olarak çal��an Bilsoft N11 entegratörü arac�l��� ile N11 üzerinden gelen sipari�lerinizi kontrol etmeniz art�k çok kolay. N11 üzerinden gelen sipari�lerinizin ön muhasebe program�n�za aktarma, faturaland�r�lma ve güncellenme i�lemlerini otomatik olarak gerçekle�tiren n11 e-ticaret entegratörü ile i�lerinizi pratik bir �ekilde halledebilirsiniz.  

 
Program Özellikleri


  • N11 entegratör modülü sipari� durumu ve tarihine göre filtreleme gerçekle�tirmenize elveri�li olarak geli�tirilmi�tir.
  • Yeni gelen sipari�lerinizi onaylama i�lemini do�rudan program üzerinden gerçekle�tirebilirsiniz.
  • Seçili iptal ile gelen sipari� kalemleri içerisinden belirledi�iniz sipari� kalemlerini iptal etmenize olanak sa�lamaktad�r.
  • Çoklu onaylama sayesinde gün içerisinde taraf�n�za ula�an sipari�lerinizden seçili olanlar� toplu olarak onaylamaktad�r.
  • Kargolama i�lemini entegratör arac�l��� ile h�zl�, kolay ve pratik yoldan çözebilirisiniz.
  • ��lem durumu gözetmeksizin sipari�inizi do�rudan ön muhasebe program�na aktarabilir üzerinde düzenlemelerde bulunabilirsiniz.