Döviz Modülü

Döviz ModülüBilsoft ön muhasebe programlar�na entegre olarak çal��an Dolar, Euro ve TL olarak fatura basan i�letmeler için büyük bir kolayl�k sa�layan modüldür.

 

Günde bir kez otomatik olarak T.C. Merkez Bankas�'ndan kur çekmektedir.!

 

Dolar, Euro ve TL olarak makbuz basabilirsiniz.

 

K�saca yabanc� ülkelerin para birimleri olarak tan�mlanabilecek olan ve ülkeler aras� ticaret i�lemlerinde kullan�lan döviz, günümüzde hem büyük hem de küçük yat�r�mc�lar taraf�ndan s�k tercih edilen yat�r�m araçlar�ndan bir tanesidir.

Bilsoft Döviz Modülü ile i�lemlerinizi güncel döviz kurlar�yla çevrimini yapabilir fatura ve makbuz kesebilirsiniz.

0212 912 2426 Mü�teriHizmetlerini arayarak konu hakk�nda detayl� bilgi alabilirsiniz.